פיוג'ן ג'נטיקס בע"מ

תקנון האתר – תוקף אפריל 2020

פיוג'ן ג'נטיקס בע"מ משווקת בדיקות גנטיות ("החברה" ו/או "אנחנו"). אנחנו מספקים את התוכן והשירותים הזמינים באתר בכפוף לתנאים ולתניות שלהלן, למדיניות הפרטיות של האתר, לתנאי השימוש וכן לתנאים אחרים הקיימים באתר ואשר כולם מהווים חלק מתנאים אלה וכלולים בהם (במקובץ יוגדרו להלן, "תנאים" ו/או "תקנון"). בכניסתך לאתר זה או בשימוש בו, את מאשרת שקראת תקנון זה, הבנת אותו, והסכמת להיות מחויבת לו ללא הגבלה או סייג. האמור לעיל בשפת נקבה אך מיועד לשני המינים.

 1. פרטיות

נא עייני במדיניות הפרטיות שלנו על מנת לעיין בפרטיו ולהבין את מדיניות הפרטיות שלנו.

 1. מוצרים ושירותים לשימוש אישי

המידע המוצע באתר זה, והשירותים הזמינים באתר ו/או על ידי החברה ואשר החברה תספק לך, מיועדים לשימוש אישי בלבד. אינך רשאית לשמש כמשווק ו/או להעביר הלאה מידע ושירותים אלה. אנו שומרים את הזכות, עם או ללא הודעה, לבטל או להפחית את השירותים שיש לספק לך, אם אנו סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי הם עשויים להביא להפרה של התנאים והתניות שלנו.

 1. דיוק המידע

אנו משתדלים לדייק ככל הניתן בתיאור מוצרינו באתר; עם זאת, בכפוף לחוק החל, איננו מתחייבים לכך שתיאורי השירותים והמידע או תוכן אחר הזמין באתר מדויקים, מלאים, מהימנים, עדכניים או חפים משגיאות. מידע בנוגע לבדיקות מסוימות הנו מידע המתקבל מצדדים שלישיים אשר מבצעים בדיקות אלה ועל כן איננו אחרים לדיוק ו/או לשלמות מידע זה.

 1. קניין רוחני

כל מידע ותוכן הזמינים באתר הנו רכושה הבלעדי של החברה למעט כאמור להלן או אם נדרש לפי החוק, אסור להשתמש בתוכן או בכל חלק מהאתר, לשחזרו, לשכפלו, להעתיקו, למכרו, למכרו מחדש, להיכנס אליו, לשנותו או לעשות בו שימוש לרעה או שימוש אחר בכל דרך אחרת, כולו או חלקו, לכל מטרה (לרבות, אך מבלי למצות, מטרות שאינן מסחריות) ללא הסכמתנו המפורשת בכתב מראש.

 1. רישיונות מוגבלים

אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, ניתן לביטול ובלתי בלעדי לגישה לאתר ולעשיית שימוש אישי בלבד. רישיון מוגבל זה אינו כולל את הזכות: (א) למסגר או להשתמש בטכניקות מסגור כדי לתחום את האתר או כל חלק ממנו; (ב) לפרסם מחדש, להפיץ מחדש, להטביע, לשדר, למכור, להעניק רישיון או להוריד את האתר או חלק ו/או כל תוכן; (ג) לעשות כל שימוש באתר או בחלק ו/או בכל תוכן זולת שימוש אישי; (ד) לשנות, לבצע הנדסת אחזור (reverse engineering) או ליצור כל עבודות נגזרות בהתבסס על האתר או על תוכן, כולו ו/או מקצתו; (ה) לאסוף מידע על חשבונות לטובתך או לטובת צד אחר; (ו) להשתמש בכל מטה-תגים או בכל "טקסט מוסתר" אחר העושה שימוש בתוכן, כולו ו/או מקצתו; או (ז) להשתמש ברובוטי תוכנה, בעכבישים, סורקים (crawlers) או בכלים דומים לאיסוף ולהפקת נתונים, או לנקוט כל פעולה אחרת העלולה להטיל נטל או עומס בלתי סביר על התשתית שלנו. עליך לשמור, ללא שינוי, כל הודעות קנייניות שישנן באתר או המצורפות לאתר או כלולות בו.

כמו כן, אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, ניתן לביטול ובלתי בלעדי ליצור היפר-קישור לדף הבית של האתר לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד. אתר אינטרנט המקשר לאתר (א) רשאי לקשר לתוכן שלנו, כולו ו/או מקצתו, אך לא להעתיקו; (ב) אסור שירמז לכך שאנו תומכים באתר אינטרנט כאמור, בשירותיו או במוצריו; (ג) אסור שייצור מצג שווא לגבי הקשר שלו עמנו; (ד) אסור שיכלול תוכן העלול להתפרש כמעליב, נתעב, פוגעני, שנוי במחלוקת או בלתי חוקי או בלתי מתאים לכל גיל; (ה) אסור שיתאר אותנו או את מוצרינו או שירותינו באופן כוזב, מטעה, משפיל, פוגעני או מעורר התנגדות בדרך אחרת, או לקשור אותנו למוצרים, לשירותים או לדעות בלתי רצויים; ו-(ו) אסור שיקשר לכל עמוד באתר למעט עמוד הבית. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ובכל עת, לבקש ממך להסיר כל קישור לאתר ובעת קבלת בקשה כאמור, עליך להסיר מיד קישור כאמור ולחדול מלבצע כל קישור זולת אם התרנו בכתב, בנפרד ובמפורש, לחדש את הקישור.

כל שימוש בלתי מורשה שלך באתר או בתוכן שלנו, כולו ו/או מקצתו, מסיים ומבטל אוטומטית את הרישיונות המוגבלים המפורטים לעיל מבלי לפגוע בכל תרופה אחרת הקיימת בחוק ו/או בתנאים אלה.

 1. התחייבויותיך ותחומי האחריות שלך

בגישה לאתר או בשימוש בו, תצייתי לתנאים אלה ולאזהרות המיוחדות או להוראות לגישה או הוראות לשימוש המפורסמות באתר. את תפעלי תמיד בהתאם לחוק, לנוהג ובתום לב. אינך רשאית לערוך כל שינוי או תיקון באתר או בכל תוכן או שירותים העשויים להופיע באתר זה ואינך רשאית לפגום בכל דרך בשלמות האתר או בתפעולו. מבלי להגביל את כלליותה של כל הוראה אחרת מתנאים אלה, אם תפרי כל התחייבות מאלו המפורטות בתנאים אלה, ברשלנות או במכוון, תחויבי בגין כל הפסד ונזק שהדבר עלול לגרום לחברה, לגורמים הקשורים אלינו, לשותפים או למעניקי רישיונות שלנו, ונהיה בעלי זכות (אך לא מחויבים) לסיים ולבטל את שימושך באתר, לחסום את כתובת ה-IP שלך, ו/או למסור את שמך ואת פרטיך אם הדבר נדרש חוקית והכל מבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד לנו.

 1. קישורי צד ג'

איננו אחראים לתוכנם של כל דפים מחוץ לאתר שלנו או לכל אתר אינטרנט אחר המקשר לאתר זה או שיש אליו קישור ממנו וזאת לרבות אתרי ספקים נותני שירותי מעבדה ובדיקות לדוגמיות שאת מעבירה אלינו ואנו אליהם. קישורים המופיעים באתר הם לשם הנוחות בלבד ואינם מהווים תמיכה מצדנו בתוכן, במוצר, בשירות או בספק שאליו או ממנו ההפניה. הקישור שלך אל דפים כלשהם מחוץ לאתר או ממנו, או לאתרי אינטרנט אחרים הוא על אחריותך. מבלי לפגוע בכלליות, מובהר כי איננו אחראים בכל דרך שהיא לבדיקה או להערכה, ואיננו נוטלים על עצמינו כל אחריות או חבות לפעולות, לתוכן, למוצרים או לשירותים של דפים ואתרי אינטרנט כאלה, לרבות, ללא הגבלה, מדיניות הפרטיות והתנאים והתניות שלהם. עליך לעיין בקפידה בתנאים וכן במדיניות הפרטיות של כל דף מחוץ לאתר שלנו ושל אתרי אינטרנט אחרים בהם תבקרי.

 1. הצהרות והתחייבויות; הגבלת אחריות

האתר מוצג "כמות שהוא" (As Is). איננו מבצעים כל הצהרה או התחייבות מכל סוג, בין במפורש ובין במשתמע, בקשר לתנאים אלה או בקשר לאתר, ושוללים כל הצהרה, התחייבות או תנאי מכל סוג, בין במפורש ובין במשתמע, בקשר לתנאים אלה או לאתר, לרבות, אך מבלי למצות, התחייבויות או תנאים של איכות המניחה את הדעת, סחירות, אי הפרה או התאמה למטרה מסוימת, והכל בכפוף לחוק. את מסכימה, שבכפוף לחוק, לא נהיה אחראים, או נחוב (בין בחוזים, בנזיקין (לרבות ברשלנות) או בכל דרך אחרת), בנסיבות כלשהן, לכל: (א) הפרעה לעסקים; (ב) עיכובים או הפרעות בגישה לאתר; (ג) אי מסירת נתונים, מסירה שגויה, השחתה, השמדה או שינוי אחר; (ד) אובדן או נזק מכל סוג שנגרם כתוצאה מעיסוק עם קישורים מחוץ לאתר או מקיומם באתר; (ה) וירוסי מחשב, כשלי ותקלות מערכת העלולים להתרחש בנוגע לשימוש באתר על ידך, לרבות במהלך היפר-קישור לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים או מהם; (ו) כל אי דיוק או השמטה בתוכן; או (ז) אירועים מעבר לשליטתנו הסבירה. כמו כן, בכפוף לחוק, לא נישא באחריות לכל פיצויים עקיפים, מיוחדים, עונשים, נלווים או תוצאתיים מכל סוג (לרבות אובדן רווחים) הקשורה לאתר או לשימושך בו, ללא קשר לצורת התובענה, בין בחוזים, בנזיקין (לרבות רשלנות), או בדרך אחרת, גם אם הובאה לידיעתנו האפשרות לפיצויים כאמור, והכל בכפוף לחוק. בכפוף לחוק, את מסכימה שאינך רשאית להגיש כל תביעה או תובענה הנובעות מהשימוש באתר או מתנאים אלה או הקשורות אליהם לאחר חלוף שנה אחת (1) לאחר מועד היווצרות עילת התביעה הקשורה לתביעה או תובענה כאמור. סעיף זה מהווה סעיף התיישנות מיוחד ונפרד אשר במסגרתו את מסכימה לתקופת ההתיישנות הנקובה בו.

 1. שיפוי

את מסכימה להגן עלינו, לשפות אותנו ולמנוע פגיעה בנו בגין כל הפסד, פיצויים או עלויות, לרבות שכר טרחה סביר של עו"ד, הנובעים מכל תביעה, תובענה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר או מהפרת תנאים אלה. כמו כן, את מסכימה לשפות ו/או לפצות אותנו בגין כל הפסד, פיצויים או עלויות, לרבות שכר טרחה סביר של עו"ד, הנובעים מהפרת תנאים אלה ולרבות משימוש ברובוטי תוכנה, בעכבישים, בסורקים (crawlers) או בכלי איסוף והפקת נתונים דומים על ידיך או מכל פעולה אחרת שתנקטי המטילה נטל או עומס בלתי סבירים על התשתית שלנו.

 1. מחלוקות

לעניין כל מחלוקת הנוגעת לאתר, על כל הזכויות וההתחייבויות ועל כל הפעולות הנדונות בתנאים אלה יחולו דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת הנוגעת בכל דרך לביקורך ושימושך באתר תתברר באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב – יפו, ואת כפופה לסמכות השיפוט ולהליכיהם, אלא שבמידה והפרת בכל דרך או איימת להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו או את זכויות הקניין הרוחני של גורמים הקשורים לנו, של שותפינו או מעניקי רישיונות שלנו, או שיש לנו בדרך אחרת עילת תביעה בדין או בהסכם, אנו רשאים לבקש סעד מניעתי או אחר הולם בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט, ואת מסכימה לסמכות השיפוט ולמקום השיפוט בכל בית משפט כאמור.

 1. הסכמה לקבלת הודעות בדרך אלקטרונית באמצעות פרסום באתר ובאמצעות דוא"ל

 את מסכימה לקבל מאתנו באופן אלקטרוני, לרבות, ומבלי למצות, באמצעות דוא"ל או באמצעות פרסום הודעות באתר זה, כל הסכם, הודעה, גילוי ותקשורת אחרת (במקובץ "הודעות") שאליהם מתייחסים תנאים אלה. את מסכימה שכל הודעה אותה נספק לך אלקטרונית תספק כל דרישה משפטית לכך שתקשורת כאמור תהיה בכתב. על מנת לבטל את הסכמתך לקבלת הודעות באופן אלקטרוני, עליך להודיע לנו על ביטול הסכמה כאמור באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת info@fugene.co.il והפסקת שימושך באתר זה. במקרה כאמור, כל זכות המוענקת לך בהתאם לתנאים אלה, תתבטל אוטומטית.

 1. כללי

את מאשרת ומסכימה לכך שתנאים אלה (לצד מדיניות הפרטיות שלנו ותנאים אחרים באתר שלנו) מהווים את ההסכם השלם והבלעדי בינינו הנוגע לשימוש שלך באתר, באים במקום ו/או גוברים על כל הסכמים או תקשורת קודמים וחלים עליהם. איננו יכולים להיות אחראים לכל אובדן או נזק עקב כל בעיות טכניות או אחרות הקשורות לתוכנה, לחומרה, לתשתית אינטרנט, לספקי צד ג' ו/או לכל נסיבות או אירועים אחרים שאינם תחת שליטתנו. אנו שומרים את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות תנאים אלה בכל עת באמצעות פרסום השינויים באתר. כל שינוי יכנס לתוקף מיד בפרסומו באתר. המשך שימוש על ידיך באתר לאחר מכן מהווה הסכמה שלך לכל תנאים ששונו כאמור. אנו רשאים, עם או ללא הודעה מראש, להפסיק כל זכות שתנאים אלה מעניקים. עליך לציית מיד לכל הודעת הפסקה או הודעה אחרת, לרבות, לפי העניין, באמצעות הפסקת כל שימוש באתר. אנו רשאים, עם או ללא הודעה מראש, להפסיק את השימוש באתר זה ולסיים את פעילותו. דבר מהאמור בתנאים אלה לא יפורש כיצירת כל שליחות, סוכנות, שת"פ, העסקה או צורה אחרת של מיזם משותף בינינו. אי דרישה מצדנו שתבצעי כל הוראה מתנאים אלה לא תשפיע על זכותנו המלאה לדרוש ביצוע כאמור בכל מועד מאוחר יותר, כמו כן, ויתור מצדנו על הפרת כל הוראה בתנאים אלה לא תהווה או תיחשב כוויתור על ההוראה גופא. במקרה בו הוראה בתנאים אלה תהיה בלתי אכיפה או בלתי תקפה לפי חוק או שערכאה מוסמכת או החלטת בית משפט מוסמך תקבע כי היא כזו, אזי אי אכיפות או חוסר תוקף זה לא יהפכו את תנאים אלה להיות בלתי אכיפים או לא תקפים כמכלול, אלא שתנאים אלה ישונו בהיקף האפשרי, על מנת שישקפו במידה המרבית את הכוונה המקורית של הצדדים כפי שמבטאת בהוראה המקורית.

אם יש לך שאלה כלשהי בנוגע לתנאים אלה, אנא שלחי אלינו הודעת דוא"ל לכתובת info@fugene.co.il